Sacramenten

Doopvoorbereiding kinderen
De Ludgerusparochie kent gemeenschappelijke doopvoorbereiding.
Onderstaand treft u informatie aan over dopen in onze kerken. Begeleiding vindt plaats door samenwerkende pastores van Ludgerus-, Martinus- en Salvatorparochie.

Op weg naar het doopsel in de Dominicuskerk
Inmiddels zijn er 7 kinderen aangemeld voor de voorbereiding van hun eerste heilige communie in 2018. Het project is in januari gestart met een ouderavond, waarna de kinderen al drie bijeenkomsten hebben gehad onder begeleiding van Ank Rinzema.  In de kerk zien we tegen de zijmuur links al resultaten van de bijeenkomsten. De Viering van de Eerste Communie zal zijn op zondag 22 april in de Rafaëlkerk. Het Dominicus Ouderskoor wil dan weer graag zingen.

Op weg naar het doopsel 
Twee-gesprekken in een kring van (jonge) ouders die hun kind willen laten dopen. Een van de leden van het pastoraal team is gastheer en (bege)leidt de bijeenkomst. Welkom in het Pastoraal centrum Aloysiuskerk, Adr. van Ostadelaan 4.

Meld u aan via e-mail secretariaat@katholiekutrecht.nl of 030-2546147. Geen kosten.

Andere doopvieringen in overleg met pastoresteam.

Doopvoorbereiding volwassenen
U bent de Bijbel aan het lezen en u hebt al regelmatig vieringen in een kerk bezocht. Misschien is bij u het verlangen opgekomen om opgenomen te worden in de Rooms Katholieke Kerk. Er wordt vanuit de Sint Ludgerusparochie te Utrecht gelegenheid geboden u op het sacrament van het Doopsel  voor te bereiden, of als u reeds gedoopt bent, u voor te bereiden op het ontvangen van de Eerste Heilige Communie en het sacrament van het Vormsel.

Meld u hier aan: secretariaat@katholiekutrecht.nl

Vormsel 2018: opgave/informatie en ouderavond

Op  juni 2018 gaat in Utrecht het vormsel van jongeren gevierd worden. Uit heel Utrecht komen dan jongeren in de leeftijdsgroep eind basisschool – begin middelbare school samen in de kathedraal en ontvangen in het sacrament van het vormsel de kracht van de Heilige Geest.

In januari is een voorbereidingsprogramma van start gegaan. Jongeren in de genoemde leeftijdsgroep (en hun ouders) die in de parochieadministratie bekend zijn ontvangen binnenkort een uitnodiging voor dat programma. Het is waarschijnlijk dat we via deze weg niet alle vormelingen en hun familie bereiken. Wij verzoeken daarom een aanmelding te doen voor belangstelling voor dit vormselvoorbereidingsprogramma. De ouders ontvangen dan een uitnodiging voor de informatieavond.

Opgave/informatie: stuur een mail naar secretariaat@katholiekutrecht.nl of bel 030- 2546147.

Eerste Heilige Communie 

Een grote stap in de geloofsopvoeding van de kinderen is de Eerste Heilige Communie. Kinderen van 8 jaar (groep 4) worden aan het einde van het kalenderjaar uitgenodigd voor de voorbereiding die ongeveer 10 weken duurt. De ouders worden hierbij intensief betrokken. Een werkgroep Eerste Communie verleent enthousiaste medewerking.
Waarom Eerste Communie? Als ouders hun kind laten dopen, geven ze daarmee aan dat zij hun kind willen laten opgroeien in de traditie van de kerk. Ze willen dat hun kind een plaats krijgt in deze kerk. Ouders kunnen zich het moment waarop hun kind werd gedoopt, vaak nog goed herinneren. De kinderen zelf weten er meestal niets meer van. Toch willen we hen laten weten dat ook zij bij de kerk horen. Dat zij binnen de kerk een zelfstandige plaats innemen. Vandaar dat wij de Eerste Communie vieren.
Betekenis van de Eerste Communie: wij vieren de eucharistie als herinnering aan Jezus. Bij het Laatste Avondmaal brak Jezus met zijn leerlingen het brood en deelde de beker met wijn en zei tot hen: ‘doe dit tot mijn gedachtenis’. Als wij nu de eucharistie vieren, worden we herinnerd aan wat Jezus heeft gedaan. Wij ontvangen deze communie als gave van God. Communie betekent letterlijk: gemeenschap. Door ter communie te gaan nemen we dus deel aan de gemeenschap van Jezus en zijn kerk. Bij de Eerste Communie nemen de kinderen voor de eerste keer feestelijk deel aan deze maaltijd van Jezus Christus.
Meer informatie over de 1e H. Communievieringen: mail naar  secretariaat@katholiekutrecht.nl

Eerste Heilige Communie

Voorbereiding Utrecht Noord (Rafael, Jacobus, Joseph en Nicolaas-Monica)

Graag nodigen wij de katholieke kinderen van groep 4 en 5 uit voor de voorbereiding op de viering van hun Eerste Heilige Communie. In ongeveer 10 lessen bereiden wij de kinderen en hun ouders voor op dit belangrijke sacrament. Het is immers het sacrament, waarin Jezus onder de tekenen van brood en wijn tot ons komt. Behalve rond Kerstmis en de Goede Week zullen wij bijeenkomsten houden 2x per maand,
U kunt uw kind aanmelden bij Fiorella Cats-Vargas bij fiorellavar@yahoo.com of bellen 06 – 33042410. Wilt u daarbij vermelden:
Naam van het kind, geboortedatum, namen van ouders, woonadres en telefoonnummer, emailadres, school en groep van het kind.

Voorbereiding Antoniuskerk en Dominicuskerk
In januari zijn we begonnen met de (10) bijeenkomsten van het eerste communieboekje. We volgen het project: “Brood voor onderweg.” Het zijn de verhalen van Mozes en het Joodse volk,  Jezus, die leeft in die traditie en Pasen. De kinderen leren de betekenis van het brood en ze mogen meedoen met de Heilige Communie. Pastoor

In het traject gaan kinderen en ouders samen op weg. Ouders werken mee aan de vormgeving en uitvoering van het traject met steun van pastoraatsgroepen en de pastoor. Uw kunt uw kind ook in dit traject laten dopen. Het is een samenwerking van de Ludgerusparochie.

Heilig Vormsel 2018 voor kinderen en volwassen
Kinderen
De viering vindt plaats in juni 18. 30 uur. Hiervoor werken de drie stadsparochies Ludgerus, Salvator en Martinus samen. Informatie/opgave: centraal secretariaat
Volwassenen
Er zijn nog al wat volwassenen die om een of andere reden tot dusver nog geen vormsel hebben ontvangen. Uitdrukkelijk wordt kans geboden om na een voorbereidingstraject het H. Vormsel te ontvangen uit handen van de Mgr. Eijk Informatie bij pastor Koos Smits of centraal secretariaat

Huwelijksvoorbereiding

Bruidsparen die binnen de Sint Ludgerusparochie willen trouwen kunnen het beste eerst contact opnemen met de centraal secretariaat van de parochie. In onderling overleg wordt de trouwdatum vastgelegd en de kerk gereserveerd. Voorbereiding is een samenwerking van pastores van Ludgerus- , Martinus- en Salvatorparochie.

Op weg naar het (katholiek) huwelijk
Twee gesprekken samen met andere stellen die in de kerk willen gaan trouwen. Een van de leden van het pastoraal team is gastheer en (bege)leidt de bijeenkomst. Welkom in het Pastoraal centrum Aloysiuskerk, Adr. van Ostadelaan 4.

Dinsdag 13 en 27 maart en 2018, 20.00-21.30 uur;

Meld u aan via e-mail secretariaat@katholiekutrecht.nl of 030-2546147. Geen kosten

 

Geef een reactie