Vertrek pastoor Huitink

pastoor HuitinkOp 8 april is door het aartsbisdom bekend gemaakt dat pastoor Ton Huitink van de samenwerkende katholieke parochies St. Ludgerus, St. Martinus en Salvator  per 1 mei zal vertrekken.

Pastoor Ton Huitink is gevraagd om de leiding op zich te nemen van de drie samenwerkende grote parochies  in het vicariaat Deventer, waarvan de basiliek van  Zwolle het eucharistisch centrum is.  De aartsbisschop is pastoor Huitink zeer erkentelijk voor het goede en vaak moeilijke werk dat hij in Utrecht heeft verricht.

Het bestuur van de samenwerkende katholieke parochies, voor wie dit nieuws als een verrassing kwam, wil alle parochianen en andere belangstellenden in de gelegenheid stellen afscheid van pastoor Huitink te nemen in en na de viering op Sacramentsdag, zondag 3 juni, in de Aloysiuskerk (Adriaen van Ostadelaan 2). Aanvang van de viering is 10.30 uur.

Vanaf 1 mei zal pastoor Hans Boogers de nieuwe pastoor zijn van de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht. Hij is thans werkzaam in Zwolle e.o.  In de maand juni zal hij met zijn pastorale werkzaamheden beginnen.

Categorie: Uncategorized | ..

Vastenactie 2018

In deze veertigdagentijd houden de samenwerkende Utrechtse parochies de vastenactie voor de opvang van vluchteling- studenten door Monseigneur Yousif Mirkis, bisschop in Kirkuk, Noord-Irak. In het maartnummer van het Tussentijds magazine van katholiek Utrecht komen enkele studenten uit Irak zelf aan het woord. Zij onderstrepen de betekenis van het project voor hun leven. Een van hen zegt dat de bisschop in 2014 zijn leven heeft gered toen hij als vluchteling uit Mosul onderdak kreeg in Kirkuk. Een andere student vertelt dat ze als yezidi na alle haat en geweld van IS tegen haar clan in een meidenhuis van de bisschop veiligheid vond. In haar nieuwe woonomgeving heeft ze ook waardering gekregen voor de verschillende achtergrond van mensen, met wie ze samenleeft. Een derde stem in het artikel bedankt voor de hulp. Deze studente vraagt ons nadrukkelijk het werk van de bisschop voor de jonge mensen in Irak te blijven steunen.
Aan iedere Euro die in de parochies van Utrecht voor het studentenproject in Noord-Irak wordt ingezameld zal 50 cent door de Bisschoppelijke Vastenactie voor het project worden toegevoegd. Met andere woorden: de Bisschappelijke Vastenactie maakt de opbrengst van iedere collecte 50% groter. Daarom het dringende verzoek om giften en collecteopbrengsten voor de vastenactie te storten op rekening NL78RABO0181916525 t.n.v. St. Martinusparochie te Utrecht o.v.v. vastenactie 2018 Studentenwerk Kirkuk.

Categorie: Uncategorized | ..

Paasnummer Tussentijds Magazine ziet het licht

Komende week verschijnt het april- en paasnummer van Tussentijds Magazine, het blad van Katholiek Utrecht. Er wordt weer op alle bezorgers gerekend om de nieuwe uitgave bij alle adressen thuis te bezorgen. In deze editie maakt u in twee interviews kennis met jonge mensen die zich scholen en voorbereiden om de boodschap van Pasen bij mensen te blijven brengen. Ook een artikel over het boek dat een bewoner uit Oog in Al schreef over het verdwijnen van een joodse familie uit de wijk in oorlogstijd. En veel aandacht voor de activiteiten en speciale momenten in de geloofsgemeenschappen in onze stad.

Categorie: Uncategorized | ..

Presentatie pastorale visie

pHuitink presentatie visieBeste medeparochianen,
Van harte welkom aan u allen, welkom ook aan de leden van de Personele Unie, het nieuwe bestuur dat, tot we over kunnen gaan tot de fusie van de drie parochies, iedere parochie afzonderlijk bestuurt.We zijn vandaag bij elkaar gekomen omdat het pastoraal team haar pastorale visie aan u wil presenteren. Het is een document dat het resultaat is van de Stadssynode030, werkconferenties, klankbordgroep en diverse gesprekken.

We presenteren u geen beleidsplan, maar een visie. Een beleidsplan heeft over het algemeen een beperkte houdbaarheid. Meestal een jaar of 3-4. Gelet op het snel veranderend kerkelijk landschap hebben wij ervoor gekozen om een visie te ontwikkelen die voor lange tijd meegaat. Deze visie, die zo dadelijk nader zal worden gepresenteerd, is gegrondvest op het Bijbelse verhaal van de Emmaüsgangers.Aan dit verhaal wordt iedere gelovige van onze drie katholieke parochies uitgenodigd om zijn of haar eigen geloofsverhaal te spiegelen. Lees verder

Categorie: Uncategorized | ..

Jacobus vieringen

  • De diensten in de Oranjekapel beginnen op zondagochtend 12.15 uur.  Tevoren is er vanaf 11.00 uur gelegenheid om met de PKN samen koffie te drinken.
  • De eucharistieviering elke tweede zondag van de maand bij de zusters van het Cenakel blijft op de afgesproken tijd om 10 uur.
Categorie: Uncategorized | ..

Oecumenische vastenvrijdagen in de oranjekapel

Zoals vorige week aangekondigd, organiseert de Jacobusgemeenschap in samenwerking met Kerk Op Zuilen een reeks meditatieve avondgebeden in de Oranjekapel op de vrijdagen in de Veertigdagentijd. Elk van deze avondgebeden wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd met brood en soep. Deze reeks begint op vrijdag 16 februari 2018 en eindigt op vrijdag 23 maart 2018. In deze reeks zullen de Klaagliederen van Jeremia centraal staan. In tegenstelling tot wat eerder is aangekondigd, beginnen deze avondgebeden om 18:30 uur in plaats van om 18:00 uur. In verband met de planning van de maaltijd achteraf is het wenselijk dat je je opgeeft. Er zal in de Oranjekapel een aanmeldformulier liggen. Voor informatie en opgave kun je terecht bij Carlo Post (Jacobusgemeenschap, email: carlopost2602@gmail.com) of Janneke Allaart (Kerk Op Zuilen, email: jannekeallaart@hotmail.com).

Categorie: Uncategorized | ..

Engelstalig Bijbelavonden rond „Brood delen”

Er is een vaste groep Engelstalige bijbellezers, die elkaar ontmoet in de Engelstalige vieringen in de Kathedraal, en in de Augustinus af en toe bijbelavonden houden rond specifieke thema’s. Begeleider bij de bijbelavonden is tegenwoordig zr. Yosé Höhne-Sparborth, participerend in het stadsklooster Antonius. In de vastentijd zullen ze vier avonden samenkomen rond „brood delen met elkaar”, waarbij teksten aan de orde komen rond vermenig-vuldiging van brood, brood delen, en de bijbelse/ spirituele betekenis van deze handeling. Iedereen die Engels begrijpt is welkom. We helpen elkaar in de taalbeperkingen.
Data: 19 en 26 februari en 12 en 19 maart; tijdstip: 19.45-21.30 uur.
Locatie: Rozenstraat 1 Utrecht (achterzijde Augustinuskerk)

Categorie: Uncategorized | ..

Vooraankondiging vastenactie

In de komende  40-daagse voorbereidingstijd op  het paasfeest zal in de samenwerkende Utrechtse parochies opnieuw aandacht worden gevraagd voor het vluchtelingen-studentenwerk van bisschop Yousif Mirkis in Noord-Irak ,Kirkuk. Na de verdrijving van IS uit  Mosul keren duizenden mensen  uit de kampen rond Kirkuk, waar ze sinds 2014 veilig waren voor IS , terug naar huis. Ook de universiteit van Mosul is onlangs weer geopend. Dat betekent dat  vluchtelingen-studenten uit Kirkuk in de komende tijd kunnen terugkeren naar Mosul . Door de verwoestingen in Mosul en de omliggende dorpen is het voor de meesten niet mogelijk om snel terug te keren zonder dat de studie er onder lijdt. Daarom gaat de studentenopvang in Kirkuk nog even voort. De bisschop geeft daar nog steeds aan 500 studenten uit Mosul  de gelegenheid om in Kirkuk te blijven studeren( door het bieden van onderdak, voedsel, water en wifi).De Utrechtse parochies willen door  hun vastenactie voor de  bisschop 30.000 Euro in zamelen. Elke ingezamelde  Euro op de rekening van de Utrechtse parochie wordt door de Bisschoppelijke Vastenactie met een bonus van 50 cent verhoogd! Daarom  een dringend verzoek aan iedereen om giften en collecteopbrengsten voor  de vastenactie over te maken naar NL78RABO0181916525 t.n.v. St. Martinusparochie te Utrecht o.v.v. vastenactie 2018 Studentenwerk Kirkuk.

Zr. Yosé Hoehne Sparborth en pastor Westerveld  zijn beschikbaar voor het verschaffen van informatie.
Z
r. Yosé, Hoehne Sparborth: tel. 0615642459 of yosehohnesparborth@gmail.com en
Gerrit Jan Westerveld : tel. 030-2963078 of g.westerveld@katholiekutrecht.nl.

Categorie: Uncategorized | ..

Eerste communie voorbereiding in Dominicuskerk

Inmiddels zijn er 7 kinderen aangemeld voor de voorbereiding van hun eerste heilige communie in 2018. Het project is in januari gestart met een ouderavond, waarna de kinderen al drie bijeenkomsten hebben gehad onder begeleiding van Ank Rinzema. De volgende bijeenkomst is op vrijdagmiddag 9 februari om 15.15 – 17.00 uur. In de kerk zien we tegen de zijmuur links al resultaten van de bijeenkomsten. De Viering van de Eerste Communie zal zijn op zondag 22 april in de Rafaëlkerk. Het Dominicus Ouderskoor wil dan weer graag zingen.

De data van de bijeenkomsten in pastorie van de Dominicuskerk met de kinderen zijn;

vrijdag 12 januari             15.15-17.00 uur  Traject ‘Verhaal de steen’
vrijdag  19 januari            15.15-17.00 uur  Traject ‘Brood zonder lucht’
vrijdag  26 januari            15.15-17.00 uur  Traject ‘Manna’
vrijdag  9 februari            15.15-17.00 uur  Traject ‘Richtingwijzers’
vrijdag  16 februari1         15.15-17.00 uur  Traject ‘Doop in de Jordaan’
Doopzondag 18 februari 12.00-12.45 uur Doop van (communicant) Calvin
vrijdag  9 maart                15.15-17.00 uur  Traject ‘Druiven uit het beloofde land’
vrijdag  16 maart              15.15-17.00 uur  Traject ‘Twee broden en vijf vissen’
vrijdag  23 maart              15.15-17.00 uur  Met broers/zusjes, vriend(innet)jes
palmpaasstokken maken
zondag 25 maart               10.00-11.15 uur  Palmzondagviering en wegbrengen
palmpaasstokken
donderdag 29 maart         17.00-19.00 uur Witte Donderdag: Traject ‘Laatste
avondmaal’: ieder maakt wat en we eten met
alle families
vrijdag  6 april                   15.15-17.00 uur  Traject ‘Verhaal van het bruiloftsfeest’
vrijdag 13 april                  15.15-17.00 uur  Doornemen teksten viering Eerste Communie                                                                                   op 22 april
vrijdag 20 april                  15.15-17.00 uur  Oefenen viering
zaterdag 21 april                tijdstip volgt       Versieren en oefenen op locatie.

 

Categorie: Uncategorized | ..

Stille Omgang Amsterdam 2018

Elk jaar in de nacht van zaterdag op zondag rond de 15e maart lopen duizenden (katholieke) mensen in een stille tocht door de oude binnenstad van Amsterdam. De tocht herdenkt het Mirakel van Amsterdam van 15 maart 1345. Volgens de legende braakte een stervende man in de Kalverstraat de hostie (voor katholieken het lichaam van Christus) uit, nadat hem het Heilig Sacrament der stervende was gegeven. Het braaksel werd in het haardvuur gegooid, maar de volgende ochtend bleek dat de hostie ongeschonden uit het vuur kwam. Een werkvrouw bracht de hostie naar de pastoor, maar de volgende dag was de hostie weer terug in de kalverstraat. Dit herhaalde zich twee keer.De tocht wordt “Stille Omgang” genoemd omdat men geen enkel woord spreekt vanwege het feit dat jaren geleden een processieverbod gold in Amsterdam. Voor de 18de keer wordt vanuit de Dominicuskerk van de Sint Ludgerusparochie de bedevaart van Utrecht naar Amsterdam georganiseerd. De tocht van ongeveer 50 kilometer lang en voert dit jaar via Breukelen Baambrugge, Diemen naar de Singel in Amsterdam. De tocht wordt dit jaar op 17 maart 2018 gehouden. Aansluitend nadat we de viering in de Rooms Katholieke Kerk De Krijtberg aan de Singel hebben bijgewoond, lopen we de Stille Omgang door hartje Amsterdam. In onderling overleg is het ook mogelijk een gedeelte van de tocht mee te lopen.

Voor nadere informatie over deze tocht via de mail of telefonisch anco55@hotmail.nl of

030-6372339. Contactpersoon: André Dorrestein.

Categorie: Uncategorized | ..