Veel belangstelling presentatie pastorale visie

Woensdagavond 14 maart waren 80 mensen uit de geloofsgemeenschappen van de Ludgerus-, Salvator- en Martinusparochie bijeengekomen om de presentatie van de pastorale visiemee te maken. De zaal van de Rafaelkerk was daarmee vol. Pastoor Ton Huitink opende avond en vertelde hoe het pastoraal team zich bij het schrijven had laten inspireren door het Emmaüsverhaal. Hij benadrukte ook dat deze visie een werk- en groeidocument is waarmee we allemaal samen aan het werk moeten gaan. Pastor Gérard Martens belichtte de hoofdlijnen van het document dat Jezus Christus in het midden van onze ontwikkeling van geloof en kerk-zijn plaatst. “We moeten ons ervan laten doordringen dat de Heer al vóór ons uit gaat. Wij worden uitgenodigd tot navolging. Een navolging die kleur krijgt doordat we de ons in het doopsel al meegegeven verantwoordelijkheid en deelname in het priesterlijk, profetisch en koninklijk ambt van Jezus uitleven door hem te vieren en lief te hebben, Hem te leren kennen en verkondigen en Hem te dienen in de ander.

In kleine groepen spraken de aanwezigen door over de indruk die de visie hen gaf en de uitdagingen waarvoor zij zich gesteld zien. De avond werd besloten met een gezamenlijk avondgebed.

Om de tekst van de visie en de werkplan te zien, klikt u hier.

Categorie: Uncategorized | ..

Presentatie pastorale visie

pHuitink presentatie visieBeste medeparochianen,
Van harte welkom aan u allen, welkom ook aan de leden van de Personele Unie, het nieuwe bestuur dat, tot we over kunnen gaan tot de fusie van de drie parochies, iedere parochie afzonderlijk bestuurt.We zijn vandaag bij elkaar gekomen omdat het pastoraal team haar pastorale visie aan u wil presenteren. Het is een document dat het resultaat is van de Stadssynode030, werkconferenties, klankbordgroep en diverse gesprekken.

We presenteren u geen beleidsplan, maar een visie. Een beleidsplan heeft over het algemeen een beperkte houdbaarheid. Meestal een jaar of 3-4. Gelet op het snel veranderend kerkelijk landschap hebben wij ervoor gekozen om een visie te ontwikkelen die voor lange tijd meegaat. Deze visie, die zo dadelijk nader zal worden gepresenteerd, is gegrondvest op het Bijbelse verhaal van de Emmaüsgangers.Aan dit verhaal wordt iedere gelovige van onze drie katholieke parochies uitgenodigd om zijn of haar eigen geloofsverhaal te spiegelen. Lees verder

Categorie: Uncategorized | ..

‘Met Christus op weg naar Pasen’ Brief voor de Veertigdagentijd 2018 Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer,
Aswoensdag markeert de start van de Veertigdagentijd, de periode van onze voorbereiding op Pasen. Dat markeren gebeurt op Aswoensdag heel letterlijk als de priester of diaken een askruisje op ons voorhoofd tekent, ter herinnering aan onze sterfelijkheid – want ‘stof zijn we en tot stof zullen wij wederkeren.’ Maar het askruisje is ook bedoeld als een aansporing tot bezinning, boete en bekering. In die zin is de Vastentijd een jaarlijks terugkerende kans om onze koers bij te stellen en ons met hernieuwde inspanning en inzet aan te sluiten bij de weg die Christus is gegaan. Lees verder

Categorie: Uncategorized | ..

Lever uw palmtakje in

Het begin van de 40-dagentijd komt alweer in zicht. 14 februari is het as-woensdag. Op die dag worden de oude palmtakjes verbrand tot as om daarmee de gelovigen met het kruis te tekenen. Bij de meeste kerken kunt u uw palmtakje inleveren in het weekend 10-11 februari.

Categorie: Uncategorized | ..

Jacobus vieringen

  • De diensten in de Oranjekapel beginnen op zondagochtend 12.00 uur.  Tevoren is er vanaf 11.00 uur gelegenheid om met de PKN samen koffie te drinken.
  • De eucharistieviering elke tweede zondag van de maand bij de zusters van het Cenakel blijft op de afgesproken tijd om 10 uur.
Categorie: Uncategorized | ..

Oecumenische vastenvrijdagen in de oranjekapel

Zoals vorige week aangekondigd, organiseert de Jacobusgemeenschap in samenwerking met Kerk Op Zuilen een reeks meditatieve avondgebeden in de Oranjekapel op de vrijdagen in de Veertigdagentijd. Elk van deze avondgebeden wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd met brood en soep. Deze reeks begint op vrijdag 16 februari 2018 en eindigt op vrijdag 23 maart 2018. In deze reeks zullen de Klaagliederen van Jeremia centraal staan. In tegenstelling tot wat eerder is aangekondigd, beginnen deze avondgebeden om 18:30 uur in plaats van om 18:00 uur. In verband met de planning van de maaltijd achteraf is het wenselijk dat je je opgeeft. Er zal in de Oranjekapel een aanmeldformulier liggen. Voor informatie en opgave kun je terecht bij Carlo Post (Jacobusgemeenschap, email: carlopost2602@gmail.com) of Janneke Allaart (Kerk Op Zuilen, email: jannekeallaart@hotmail.com).

Categorie: Uncategorized | ..

Engelstalig Bijbelavonden rond „Brood delen”

Er is een vaste groep Engelstalige bijbellezers, die elkaar ontmoet in de Engelstalige vieringen in de Kathedraal, en in de Augustinus af en toe bijbelavonden houden rond specifieke thema’s. Begeleider bij de bijbelavonden is tegenwoordig zr. Yosé Höhne-Sparborth, participerend in het stadsklooster Antonius. In de vastentijd zullen ze vier avonden samenkomen rond „brood delen met elkaar”, waarbij teksten aan de orde komen rond vermenig-vuldiging van brood, brood delen, en de bijbelse/ spirituele betekenis van deze handeling. Iedereen die Engels begrijpt is welkom. We helpen elkaar in de taalbeperkingen.
Data: 19 en 26 februari en 12 en 19 maart; tijdstip: 19.45-21.30 uur.
Locatie: Rozenstraat 1 Utrecht (achterzijde Augustinuskerk)

Categorie: Uncategorized | ..

Vooraankondiging vastenactie

In de komende  40-daagse voorbereidingstijd op  het paasfeest zal in de samenwerkende Utrechtse parochies opnieuw aandacht worden gevraagd voor het vluchtelingen-studentenwerk van bisschop Yousif Mirkis in Noord-Irak ,Kirkuk. Na de verdrijving van IS uit  Mosul keren duizenden mensen  uit de kampen rond Kirkuk, waar ze sinds 2014 veilig waren voor IS , terug naar huis. Ook de universiteit van Mosul is onlangs weer geopend. Dat betekent dat  vluchtelingen-studenten uit Kirkuk in de komende tijd kunnen terugkeren naar Mosul . Door de verwoestingen in Mosul en de omliggende dorpen is het voor de meesten niet mogelijk om snel terug te keren zonder dat de studie er onder lijdt. Daarom gaat de studentenopvang in Kirkuk nog even voort. De bisschop geeft daar nog steeds aan 500 studenten uit Mosul  de gelegenheid om in Kirkuk te blijven studeren( door het bieden van onderdak, voedsel, water en wifi).De Utrechtse parochies willen door  hun vastenactie voor de  bisschop 30.000 Euro in zamelen. Elke ingezamelde  Euro op de rekening van de Utrechtse parochie wordt door de Bisschoppelijke Vastenactie met een bonus van 50 cent verhoogd! Daarom  een dringend verzoek aan iedereen om giften en collecteopbrengsten voor  de vastenactie over te maken naar NL78RABO0181916525 t.n.v. St. Martinusparochie te Utrecht o.v.v. vastenactie 2018 Studentenwerk Kirkuk.

Zr. Yosé Hoehne Sparborth en pastor Westerveld  zijn beschikbaar voor het verschaffen van informatie.
Z
r. Yosé, Hoehne Sparborth: tel. 0615642459 of yosehohnesparborth@gmail.com en
Gerrit Jan Westerveld : tel. 030-2963078 of g.westerveld@katholiekutrecht.nl.

Categorie: Uncategorized | ..

Eerste communie voorbereiding in Dominicuskerk

Inmiddels zijn er 7 kinderen aangemeld voor de voorbereiding van hun eerste heilige communie in 2018. Het project is in januari gestart met een ouderavond, waarna de kinderen al drie bijeenkomsten hebben gehad onder begeleiding van Ank Rinzema. De volgende bijeenkomst is op vrijdagmiddag 9 februari om 15.15 – 17.00 uur. In de kerk zien we tegen de zijmuur links al resultaten van de bijeenkomsten. De Viering van de Eerste Communie zal zijn op zondag 22 april in de Rafaëlkerk. Het Dominicus Ouderskoor wil dan weer graag zingen.

De data van de bijeenkomsten in pastorie van de Dominicuskerk met de kinderen zijn;

vrijdag 12 januari             15.15-17.00 uur  Traject ‘Verhaal de steen’
vrijdag  19 januari            15.15-17.00 uur  Traject ‘Brood zonder lucht’
vrijdag  26 januari            15.15-17.00 uur  Traject ‘Manna’
vrijdag  9 februari            15.15-17.00 uur  Traject ‘Richtingwijzers’
vrijdag  16 februari1         15.15-17.00 uur  Traject ‘Doop in de Jordaan’
Doopzondag 18 februari 12.00-12.45 uur Doop van (communicant) Calvin
vrijdag  9 maart                15.15-17.00 uur  Traject ‘Druiven uit het beloofde land’
vrijdag  16 maart              15.15-17.00 uur  Traject ‘Twee broden en vijf vissen’
vrijdag  23 maart              15.15-17.00 uur  Met broers/zusjes, vriend(innet)jes
palmpaasstokken maken
zondag 25 maart               10.00-11.15 uur  Palmzondagviering en wegbrengen
palmpaasstokken
donderdag 29 maart         17.00-19.00 uur Witte Donderdag: Traject ‘Laatste
avondmaal’: ieder maakt wat en we eten met
alle families
vrijdag  6 april                   15.15-17.00 uur  Traject ‘Verhaal van het bruiloftsfeest’
vrijdag 13 april                  15.15-17.00 uur  Doornemen teksten viering Eerste Communie                                                                                   op 22 april
vrijdag 20 april                  15.15-17.00 uur  Oefenen viering
zaterdag 21 april                tijdstip volgt       Versieren en oefenen op locatie.

 

Categorie: Uncategorized | ..

Stille Omgang Amsterdam 2018

Elk jaar in de nacht van zaterdag op zondag rond de 15e maart lopen duizenden (katholieke) mensen in een stille tocht door de oude binnenstad van Amsterdam. De tocht herdenkt het Mirakel van Amsterdam van 15 maart 1345. Volgens de legende braakte een stervende man in de Kalverstraat de hostie (voor katholieken het lichaam van Christus) uit, nadat hem het Heilig Sacrament der stervende was gegeven. Het braaksel werd in het haardvuur gegooid, maar de volgende ochtend bleek dat de hostie ongeschonden uit het vuur kwam. Een werkvrouw bracht de hostie naar de pastoor, maar de volgende dag was de hostie weer terug in de kalverstraat. Dit herhaalde zich twee keer.De tocht wordt “Stille Omgang” genoemd omdat men geen enkel woord spreekt vanwege het feit dat jaren geleden een processieverbod gold in Amsterdam. Voor de 18de keer wordt vanuit de Dominicuskerk van de Sint Ludgerusparochie de bedevaart van Utrecht naar Amsterdam georganiseerd. De tocht van ongeveer 50 kilometer lang en voert dit jaar via Breukelen Baambrugge, Diemen naar de Singel in Amsterdam. De tocht wordt dit jaar op 17 maart 2018 gehouden. Aansluitend nadat we de viering in de Rooms Katholieke Kerk De Krijtberg aan de Singel hebben bijgewoond, lopen we de Stille Omgang door hartje Amsterdam. In onderling overleg is het ook mogelijk een gedeelte van de tocht mee te lopen.

Voor nadere informatie over deze tocht via de mail of telefonisch anco55@hotmail.nl of

030-6372339. Contactpersoon: André Dorrestein.

Categorie: Uncategorized | ..