Bisschop Mirkis bezocht Utrecht

2017-Mirkis in UtrechtMaandag 13 november was bisschop Mirkis te gast bij de Samenwerkende Parochies Katholiek Utrecht. In de Antoniuskapel van de Aloysiuskerk vertelde hij zijn verhaal over zijn leven in Kirkuk en over wat de mensen in Irak, en speciaal de christenen waarvoor hij verantwoordelijkheid draagt, kunnen bijdragen aan een toekomst van hoop, een toekomst van vrede in Irak. Hij vangt 700 studenten-vluchtelingen op die hun studie in Kirkuk  kunnen voortzetten: moslims, christenen, jezidi’s laat hij samenwonen, samenwerken en samenleven: dat is werken aan toekomst. Een indrukwekkend verhaal vertelt door een inspirerende man, die door zijn bescheidenheid de harten van de toehoorders, afkomstig uit diverse organisaties (Gemeente Utrecht, Pax Christie etc.) won.

Categorie: Uncategorized | ..

Jacobusparochie

Fons Mathot, voorzitter van de locatieraad, laat ons weten dat, na de sluiting van de Jacobuskerk, de parochianen de weg naar de Bethelkerk goed kunnen vinden. Wekelijks komt zo’n 60 parochianen bij elkaar. Voor de goede orde nog even wat informatie op een rij:
– vieringen in de Bethelkerk zijn om 10.00 uur
– elke tweede zondag van de maand is er een eucharistieviering (10.00 uur)bij de zusters
van het Cenakel (Willibrordusstraat 34)
– contactpersonen pastoraatsgroep:
Klasien Knol, voor vragen van algemene aard:  klasienknol@gamil.com
Joop Bakker, voor vragen van pastorale aard:  anjobakker@casema.com

Categorie: Uncategorized | ..

Aan alle parochianen van de Ludgerusparochie

In het afgelopen jaar is door de besturen van de Salvator-, Martinus- en Ludgerusparochies hard gewerkt aan de samenvoeging tot één nieuwe stadsparochie. De hiervoor ingestelde stuurgroep heeft vele zaken kunnen regelen. Het meest recent nog zijn de drie centraal parochiesecretariaten samengevoegd tot één stadsbreed centraal secretariaat. Als een verdere stap op weg naar een nieuwe stadsbrede parochie worden nu de drie parochiebesturen samengevoegd in een personele unie.

Dat betekent dat de drie afzonderlijke parochies nog steeds zelfstandig blijven bestaan, en formeel gezien hebben ze alle drie nog een eigen bestuur, alleen zitten in alle drie die besturen dezelfde mensen. In de praktijk is er dus één bestuur en het beleid van de drie parochies zal zodoende dus meer worden gelijkgetrokken om uiteindelijk tot één nieuwe parochie te kunnen komen.

De besturen verwachten op korte termijn de officiële documenten van het bisdom waarmee de nieuwe bestuursleden worden aangesteld en de Personele Unie een feit is. Niet alle lopende zaken zullen onmiddellijk door het nieuwe bestuur kunnen worden opgepakt, dus zullen de huidige leden van de drie parochiebesturen naar verwachting voor een korte tijd als adviseur optreden. Ook zullen verschillende bestuurscommissies gevormd worden om het nieuwe bestuur in praktische zaken bij te staan; van het Ludgerusbestuur zal dhr. Bert Vermeulen in de gebouwencommissie plaatsnemen.

De aftredende bestuursleden van het Ludgerusbestuur willen hun opvolgers van harte bij U, parochianen, aanbevelen en wensen hen met vertrouwen veel succes, wijsheid en Gods zegen toe.

Categorie: Uncategorized | ..

Wijziging secretariaat

Na een lange tijd van inventariseren, bespreken, harmonieus in elkaar steken, zullen per 1 november de parochiesecretariaten van de Ludgerus, de Salvator en de Martinus overgaan naar één centraal secretariaat Katholiek Utrecht, dat gevestigd wordt Adr. van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht, tel 030-2546147. Werkzaam zijn daar de dames Margriet Simonis (van de Ludgerus), Marian van Kuijk (van de Martinus) en Bouwien Vermulst. Het wordt één geheel en de werkzaamheden worden onderling toegedeeld. Vanaf 6 november is het kantoor van het Secretariaat Ludgerusparochie (Boerhaaveplein) overgeheveld naar de nieuwe locatie. Het nieuwe E-mailadres luidt: secretariaat@katholiekutrecht.nl

Categorie: Uncategorized | ..

Werelddag van de armen – 19 november

Paus Franciscus heeft de 33e zondag van het jaar uitgeroepen tot Werelddag van de armen, dit jaar is dat op 19 november.
In zijn brief “laten wij niet liefhebben met woorden maar met daden” schrijft hij over de rijkdom die zich opstapelt bij enkele bevoorrechten, terwijl armoede zich verbreidt in heel de wereld. Het is nodig om met een nieuwe visie te antwoorden op de armoede die de ondernemingsgeest van zoveel jongeren belemmert. De volledige (vertaling) brief verschijnt binnenkort op de website: https://www.rkkerk.nl

Categorie: Uncategorized | ..

Utrechtse pastoors nodigen uit: “Ga mee op bedevaart naar Lourdes!”

Van 28 april t/5 mei 2018 zal voor de derde keer door het aartsbisdom Utrecht een 170914-Utrechtse pastoorsbedevaart naar Lourdes worden ondernomen.  Onder aanvoering van de drie Utrechtse pastoors: pater Ignatius Maria, pastoor Martin Los en pastoor Ton Huitink, nodigen alle pastoors van Utrecht u van harte van harte uit om mee te gaan naar Lourdes. Onder het motto: “Mijn hart zingt voor de Heer” willen wij graag met u, wie u ook bent:  parochiaan, geïnteresseerde, zieke, gezonde, jonge, nieuwe of oude Utrechter, samen op reis gaan.  Elkaar leren kennen, Lourdes (opnieuw) leren kennen en samen ons hart open stellen om God te leren kennen door het verhaal van Bernadette, daartoe willen wij u uitnodigen. Als Utrechtse parochies willen wij gastvrij zijn naar elkaar en nieuwe mensen en ons samen voorbereiden op deze bedevaart.  Dit doen wij o.a. door twee bijeenkomsten te organiseren. Lees verder

Categorie: Uncategorized | ..

In Memoriam zuster Margaretha

Zondag 8 oktober maakte pastoor Huitink aan het begin van de viering in de Aloysius bekend dat zuster Margaretha op 81 jarige leeftijd was overleden. Zij was in Utrecht-Oost bekend en geliefd maar ook bij veel jonge priesters en pastoraal werkers. Velen zullen beamen: ”het was een lieve vrouw”, die in de ander meer dan een  mens zag,  zij was een ware Christen, die haar naam Margaretha Maria Alacoque, elke eerste vrijdag van de maand eer aan deed. Vrijdag 13 oktober werd haar lichaam aan de aarde toevertrouwd.

Categorie: Uncategorized | ..

Eerste Communie 10.00 uur zondag 22 april 2018

De Eerste Communie en het voorbereidingstraject zijn in principe voor kinderen van groep 4 en 5. De voorbereidende bijeenkomsten rond het Eerste Communieboekje worden gehouden op vrijdagmiddagen van 15.30-17.00 uur in de Dominicuskerk of de Antoniuskerk (locatie wordt nog gekozen) van 12 januari t/m 20 april, met uitzondering van de schoolvakanties. Het traject wordt georganiseerd en begeleid door de pastoraats-groepen van Dominicus- en Antoniuskerk en een pastor van de Ludgerusparochie. 

Aanmelden kan per email secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of telefonisch 030-2935245 (9.00-12.00 uur). Uiterste inschrijfdatum is 13 november 2017. 

Categorie: Uncategorized | ..

Slotviering Jacobuskerk

JacobusZondag 8 oktober was een dag met gemengde gevoelens voor de parochianen van de Jacobuskerk. Op die dag werd het 60-jarig jubileum gevierd, enkele dagen later vond de onttrekking aan de eredienst plaats. De viering werd afgesloten met een processie naar de Bethelkerk, waar de parochianen hun diensten vanaf nu vieren.

Categorie: Uncategorized | ..

Pastorale visie en toekomst kerkgebouwen

Tussen 7 en 13 september hebben we op vijf plaatsen met parochianen gesproken over de pastorale visie van de gezamenlijke parochie en over de toekomst van de gebouwen. In totaal hebben ongeveer 175 mensen aan deze bijeenkomsten deelgenomen. De belangrijkste uitkomsten kunt u lezen in de Nieuwsbrief . Eind november/begin december zullen de uitkomsten van het onderzoek naar de gebouwen en de pastorale steunpunten in een nieuwe ronde bijeenkomsten worden gedeeld

Categorie: Uncategorized | ..